Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

ARIEL prací prášek COLOR 110 (7,15kg) pracích dávek PROFESSIONAL

«
ARIEL prací prášek COLOR 110 (7,15kg) pracích dávek PROFESSIONAL
Prodej ukončen

ARIEL PROFESSIONAL REGULAR PRACÍ PRÁŠEK 7,15KG 

5hvězdičkové profesionální čisticí účinky dokonce u velmi odolných skvrn.  

Dopřejte si skvělé profesionální čisticí účinky a odstraňování skvrn už při prvním praní, a to bez předpírky a namáčení.

Ariel Professional Regular má speciální složení, které už při prvním praní zajišťuje vynikající čisticí účinky a skvěle odstraňuje skvrny.

Obsahuje speciální bělicí technologii, která udržuje vaše prádlo déle bílé díky vylepšenému složení enzymů se silnými aktivními složkami určenými speciálně pro profesionální použití.  

 

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP) : P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.