Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

Autošampon 500 ml Sheron

«
Autošampon 500 ml Sheron
kód zboží: 00309000133
EAN: 8594007964219
DPH: 21%
bez DPH: 26,00
s DPH: 32,00
dostupnost: méně než 5 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
Popis produktu
SHERON Autošampon 500 ml

VLASTNOSTI PRODUKTU:

Univerzální čisticí prostředek na všechny typy automobilů, určený zejména k ručnímu mytí. Ideální pro použití před nanášením leštěnek.

VÝHODY

Praktické dávkování pomocí vršku u 500 ml balení
Ruční mytí násobně prodlužuje životnost aut

Dodržujte prosím požadavky výrobce automobilu dle technické dokumentace Vašeho vozu.

 

Standardní věty o nebezpečnosti
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení Pokyny pro bezpečné zacházení - všeobecné
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokyny pro bezpečné zacházení - prevence
P280 Používejte ochranné brýle.
Pokyny pro bezpečné zacházení - reakce
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.
Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte lékaře. Pokyny pro bezpečné zacházení - odstraňování
P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu.