Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

Čistič brzd 400 ml Sheron

«
Čistič brzd 400 ml Sheron
kód zboží: 00309000108
EAN: 8594007961829
DPH: 21%
bez DPH: 69,00
s DPH: 84,00
dostupnost: méně než 5 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
Čistič brzd bez acetonu - SHERON - Brake Cleaner | Autokosmetika Sheron pro exteriér | 400ml Sheron čistič brzd bez acetonu je vysoce kvalitní odmašťovač a čistič s intenzivním účinkem. Účinně odstraňuje mastnotu a nečistoty. Rozpouští a odstraňuje zbytky olejů, asfaltu a dalších ropných a mastných kapalin. Čistí kotoučové brzdy a části brzd bez nutnosti mechanického odstranění mastnoty. Výborný pomocník pro všechny opravny a servisy. Velké využití najde ve strojním průmyslu při montáži a opravách zaolejovaných a mastných částech strojů. Vlastnosti: - Odstraňuje bezezbytku mastnotu a podobné nečistoty - Odstraňuje zatvrdlá mazadla – vazelínu - Rozpouští a odstraňuje zbytky olejů- odmašťuje spojkové obložení - Odmašťuje kotoučové brzdy a brzdové obložení Popis: Sheron čistič brzd bez acetonu je odmašťovací přípravek ve spreji. Rozměr: Průměr 5,5 x 25cm Hmotnost: 370g Objem: 400ml Popis použití - aplikace: 1. Před použitím přípravek důkladně protřepejte. 2. Aplikujte na pomocí rozprašovače ze vzdálenosti 20-25cm na místo které chcete odmastit - čistit. 3. Nechte několik sekund působit. 4. Utřete ošetřený povrch textilní nebo papírovou utěrkou, nebo vyfoukejte tlakovým vzduchem. V případě potřeby aplikaci opakujte.

 

H-věty: H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P-pokyny P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.  P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P261 Zamezte vdechování par nebo aerosolů. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P391 Uniklý produkt seberte. P410+412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. P501 Obsah/obal odstraňte v rámci likvidace problémových odpadů..  P501 Obsah/obal odstraňte v rámci likvidace problémových odpadů..