Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

Čistič disků 500 ml PE-rozprašovačem SHERON

«
Čistič disků 500 ml PE-rozprašovačem SHERON
kód zboží: 00309000089
EAN: 8594007966534
DPH: 21%
bez DPH: 80,00
s DPH: 97,00
dostupnost: skladem 5 - 20 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
Řada - SHERON Čistič disků kol Výborně účinný, cenově dostupný. Čistí disky slitinových i ocelových kol. Kromě běžných nečistot odstraňuje znečištění vznikající vlivem tření brzdového obložení, např. na prolisech poklic (tento prach nelze odstranit běžnými prostředky). Doporučení: přípravek naneste v dostatečné vrstvě, nechejte chvíli působit. Pro odstranění nečistot je třeba povrh mechanicky narušit, a to buďto za pomoci kartáče nebo hrubší houbičky. Poté opláchněte proudem nejlépe teplé vody. Při čištění disků vždy respektujte doporučení jejich výrobce! K dobrému odstranění je nutné usazeninu po nanesení přípravku mechanicky narušit (štětcem, houbičkou….). Po aplikaci důkladně opláchnout (zbytky mohou zanechat na disku stopy). Žádný čistič disků neodstraní asfaltové nečistoty. Na asfalt lze použít SONAX odstraňovač asfaltu nebo i SHERON Čistič motorů. Výborně účinný Použití na ocelové i slitinové disky Není definováno Značka - SHERON Komplexní značka pro motoristy zahrnující provozní kapaliny, autokosmetiku a autopříslušenství. Kategorie - Autokosmetika Výrobky určené k čištění, údržbě a renovaci vozového parku. Dle použití dělíme na interiérové, exteriérové, čistíčí pomůcky a osvěžovače. Podkategorie - Péče o exteriér Sortiment určený pro použití na karoserii vozidla, oknech, plastových doplňcích a pneumatikách.

 

Standardní věty o nebezpečnosti H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení Pokyny pro bezpečné zacházení - všeobecné P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Pokyny pro bezpečné zacházení - prevence P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Pokyny pro bezpečné zacházení - reakce P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Pokyny pro bezpečné zacházení - odstraňování P501 Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů. Označení pro nebezpečné složky: aminy, C12-14 alkyldimetyl, N-oxidy