Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

CLEAMEN 100/200 1l/12 generální denní

«
CLEAMEN 100/200 1l/12 generální denní
kód zboží: 65186
EAN: 8594011504029
DPH: 21%
bez DPH: 189,00
s DPH: 229,00
dostupnost: více než 20 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
CLEAMEN 100/200 generální, denní Koncentrovaný prostředek určený k ředění pro odstranění ohmatků, šmouh a mastnot ze všech pevných nesavých ploch, jako jsou dveře, skleněné plochy, plastový nábytek, dýhovaný nábytek,kuchyňské linky, dřezy, sporáky, sklo-keramické desky, nerezové plochy, lednice, mikrovlnné trouby, veškeré druhy nesavých podlahových krytin (PVC, linoleum, guma, mramor, teraso, žula, keramická dlažba glazovaná - neglazovaná, lakované parkety, laminátové povrchy). Svěží parfém, který zanechává v místnosti příjemnou vůni. Není vhodný na voskované a impregnované povrchy, vysoce lesklý kámen a dlažbu, umělý kámen a na leštění zrcadel. Rozprašovač a ruční mytí mopem s vozíkem nebo vědrem. Na větší plochy doporučujeme tlakový rozprašovač. Další vhodné pomůcky jsou houbičky s bílým nebo červeným padem, mikrovlákna. NEBEZPEČÍ H226: Hořlavá kapalina a páry. H318: Způsobuje vážné poškození očí. H302: Zdraví škodlivý při požití. H315: Dráždí kůži. H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci. H336: Může způsobit ospalost nebo závratě. H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Bezpečnostní pokyny: Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Odstraňte obsah/nádobu v souladu s národními předpisy.