Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

CLEAMEN 101/201 550ml/14 osvěžovač, neutralizátor pachů

«
CLEAMEN 101/201 550ml/14 osvěžovač, neutralizátor pachů
kód zboží: 30500001
EAN: 8595683800013
DPH: 21%
bez DPH: 120,00
s DPH: 146,00
dostupnost: více než 20 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
CLEAMEN 101/201 zvýrazňovač vůně Vysoce koncentrovaný prostředek určený k neutralizaci pachů a zvýraznění vůně prostoru nebo pracovního roztoku. Výborně rozkládá pachy a zanechává příjemnou svěží vůni ve stejné parfemaci jako Cleamen 100/200. Proto je zejména určen do generálních a kuchyňských oblastí. Při použití v mycím roztoku nezanechává olejové skvrny a zvyšuje parfemační účinek mycích lázních. Přípravek lze použít jak spolu s ostatními prostředky modré a zelené řady Cleamen, tak i samostatně do vody. Při aplikaci rozprašovačem přípravek nedělá skvrny na nábytku a textiliích a prostor dlouhodobě provoní. Přípravek neutralizuje pachy v tkaninách i prostoru. Vhodné k. parfémování vodné mycí lázně, provonění prostoru pomocí rozprašovače neutralizaci pachů v tkaninách Aplikujte rozprašovačem do prostoru. Na větší plochy doporučujeme tlakový rozprašovač. Při ručním mytí mopem s vozíkem nebo vědrem přidejte do vědra. NEBEZPEČÍ H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319: Způsobuje vážné podráždění očí. H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci. H336: Může způsobit ospalost nebo závratě. H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Bezpečnostní pokyny: Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Odstraňte obsah/nádobu v souladu s národními předpisy.