Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

CLEAMEN 101/201 zvýrazňovač vůně generální 5l

«
CLEAMEN 101/201 zvýrazňovač vůně generální 5l
kód zboží: 00305000057
EAN: 8594011504524
DPH: 21%
bez DPH: 665,00
s DPH: 805,00
dostupnost: skladem 5 - 20 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ kanystr
-
CLEAMEN 101/201 zvýrazňovač vůně- 5l

Vysoce koncentrovaný prostředek určený k neutralizaci pachů a zvýraznění vůně prostoru nebo pracovního roztoku.
Výborně rozkládá pachy a zanechává příjemnou svěží vůni ve stejné parfemaci jako Cleamen 100/200. Proto je zejména určen do generálních a kuchyňských oblastí.
Při použití v mycím roztoku nezanechává olejové skvrny a zvyšuje parfemační účinek mycích lázních.
Přípravek lze použít jak spolu s ostatními prostředky modré a zelené řady Cleamen, tak i samostatně do vody.
Při aplikaci rozprašovačem přípravek nedělá skvrny na nábytku a textiliích a prostor dlouhodobě provoní.
Přípravek neutralizuje pachy v tkaninách i prostoru.
Vhodné k. parfémování vodné mycí lázně, provonění prostoru pomocí rozprašovače neutralizaci pachů v tkaninách
Aplikujte rozprašovačem do prostoru.
Na větší plochy doporučujeme tlakový rozprašovač.
Při ručním mytí mopem s vozíkem nebo vědrem přidejte do vědra.

NEBEZPEČÍ
H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H336: Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Bezpečnostní pokyny:
Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými
zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a
pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa.
NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
Odstraňte obsah/nádobu v souladu s národními předpisy.