Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

CLEAMEN 145 5l nepěnivý prostředek na strojní čištění podlah

«
CLEAMEN 145 5l nepěnivý prostředek na strojní čištění podlah
kód zboží: 00008000855
EAN: 8594011504968
DPH: 21%
bez DPH: 417,00
s DPH: 505,00
dostupnost: skladem 5 - 20 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ kanystr
-
CLEAMEN 145 nepěnivý prostředek na strojní čištění podlah 5l
- na čištění veškerých tvrdých podlahových ploch odolných vodě a alkáliím jako jsou PVC,linolea(včetně voskovaných),dlažby glazované i neglazované,žulové,mramorové i vápencové povrchy,teraso,cihelné a betonové povrchy včetně litých podlah,gumové podlahy,podlahy sportovních hal,lakované parkety a palubky.
Doporučujeme na čištění v prostorách s biologickou čistírnou odpadních vod.Je vhodný pro strojní i ruční aplikaci.
Při pravidelném používání ve vyšších koncentracích doporučujeme jedenkrát týdně opláchnout podlahu čistou vodou.

NEBEZPEČÍ
H315: Dráždí kůži.
H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

Bezpečnostní pokyny:
Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a
pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa.

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy.