Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

CLEAMEN 190 1l odpěňovač

«
CLEAMEN 190 1l odpěňovač
kód zboží: 00305000140
EAN: 8595683801003
DPH: 21%
bez DPH: 241,00
s DPH: 292,00
dostupnost: 3 až 10 dnů
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-

CLEAMEN 190 1l odpěňovač

Je vhodný především v místech, kde při úklidu vzniká nežádoucí pěna.
Na zapěněné plochy aplikujte rozprašovačem.
Do nádrže se znečištěnou vodou mycího stroje nebo vysavače dávkujte 10 – 30 ml / 10 l.?
UFI 9D40-M0QM-W00E-JEVS 

Nebezpečné vlastnosti
H290 - Může být korozivní pro kovy.
H315 - Dráždí kůži.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P234 - Uchovávejte pouze v původním obalu.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362+P364 - Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.