Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

CLEAMEN 210 gastron 1l /12 koncentrovaný přípravek na úklid-doprodej

«
CLEAMEN 210 gastron 1l /12 koncentrovaný přípravek na úklid-doprodej
Prodej ukončen
CLEAMEN 210 gastron 1l /12 koncentrovaný přípravek na úklid Koncentrovaný přípravek určený k ředění i přímé aplikaci pro běžný i periodický úklidveškerých kuchyňských povrchů a zařízení,včetně nerezu a laminátových povrchů. Má silný odmašťovací účinek a výrazný mycí efekt v potravinářských oblastech. Prostředek není vhodný na povrchy citlivé na alkálie,zejména na hliník . NEBEZPEČÍ H318: Způsobuje vážné poškození očí. H315: Dráždí kůži. Bezpečnostní pokyny: Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy.