Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

CLEAMEN 231 strojní oplach nádobí 5l

«
CLEAMEN 231 strojní oplach nádobí 5l
kód zboží: 00305000063
EAN: 9901813588956
DPH: 21%
bez DPH: 401,00
s DPH: 486,00
dostupnost: méně než 5 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
CLEAMEN 231 strojní oplach nádobí 5l Tekutý vysoce koncentrovaný oplachový a leštící prostředek pro profesionální myčky nádobí a skla s automatickým dávkováním. Zamezuje tvorbě stop po minerálních úsadách a odstraňuje zbytky nečistot na mytém nádobí, dodává nádobí lesklý vzhled. Je vhodný jako druhá fáze mytí (oplachování a neutralizace) po prostředku Cleamen 230 strojní mytí nádobí, nebo Cleamen 232 strojní mytí nádobí ACTIVE Oproti běžným prostředkům umožňuje dosažení vyššího mycího účinku při nízkém dávkování a vhodném nastavení podle místních podmínek. Seznam nebezpečných látek a zásady bezpečnosti práce jsou součástí Bezpečnostního listu. NEBEZPEČÍ H226: Hořlavá kapalina a páry. H319: Způsobuje vážné podráždění očí. Bezpečnostní pokyny: Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Používejte ochranné brýle / obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy.