Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

CLEAMEN 242 1l/12 prostředek na čištění kuchyňských odpadů s dezichlórem

«
CLEAMEN 242  1l/12  prostředek na  čištění kuchyňských odpadů s dezichlórem
kód zboží: 00305000060
EAN: 8594011504388
DPH: 21%
bez DPH: 113,00
s DPH: 137,00
dostupnost: více než 20 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
CLEAMEN 242 prostředek na čištění kuchyňských odpadů s dezichlórem 1l

Prostředek je určen k čištění odpadů zanesených tuky a mastnotou, zejména kuchyňských výlevek.
Prostředek je vhodný na nerezové, chromované, umělohmotné i keramické povrchy odpadů, nepoužívejte na hliník který leptá !
Koncentrace přípravku spolu s přítomností chloru zabezpečují spolehlivé ničení bakterií a mikroorganismů v prostoru odpadu.
Neředěný přípravek pomalu nalijte přímo z lahve do výlevky v množství odpovídajícím velikosti výlevky a nechte působit určenou dobu dostupná místa můžete pročistit malým kartáčkem, nebo padem.
Pozor na případné potřísnění. Potom výlevku propláchněte velkým množstvím vody.
Používejte důsledně ochranné prostředky jako gumové rukavice, brýle, zástěru.
V případě potřísnění kůže okamžitě opláchněte velkým množstvím vody, zasažený oděv ihned svlékněte.

NEBEZPEČÍ
H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Bezpečnostní pokyny:
Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a
pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte
kůži vodou [nebo osprchujte].

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa.

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy