Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

CLEAMEN 301/401 550ml/14 neutralizátor pachů

«
CLEAMEN 301/401 550ml/14  neutralizátor pachů
kód zboží: 00305000017
EAN: 8595683800198
DPH: 21%
bez DPH: 200,00
s DPH: 242,00
dostupnost: skladem 5 - 20 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ l
-
CLEAMEN 301/401 neutralizátor pachů 1l sanitární holiday sun Vysoce koncentrovaný prostředek určený k neutralizaci pachů a zvýraznění vůně prostoru nebo pracovního roztoku. Výborně rozkládá pachy a zanechává příjemnou svěží vůni ve stejné parfemaci jako Cleamen 300/400. Proto je zejména určen do sanitárních a umývárenských oblastí. Při použití v mycím roztoku nezanechává olejové skvrny a zvyšuje parfemační účinek.mycích lázních. Při aplikaci rozprašovačem přípravek nedělá skvrny na nábytku a textiliích a prostor dlouhodobě provoní. Přípravek neutralizuje pachy v tkaninách i prostoru. Aplikujte rozprašovačem do prostoru. Na větší plochy doporučujeme tlakový rozprašovač. Při ručním mytí mopem s vozíkem nebo vědrem přidejte do vědra. NEBEZPEČÍ H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319: Způsobuje vážné podráždění očí. H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci. H336: Může způsobit ospalost nebo závratě. H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Bezpečnostní pokyny: Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy UFI GP50-702K-G00U-GJMR