Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

CLEAMEN 310 gelový čistič na WC a keramiku ANTB 5l

«
CLEAMEN 310  gelový čistič na WC a keramiku  ANTB 5l
kód zboží: 00305000024
EAN: 8594011505217
DPH: 21%
bez DPH: 289,00
s DPH: 350,00
dostupnost: 3 až 10 dnů
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
CLEAMEN 310  gelový čistič na WC a keramiku  ANTB 5l

Koncentrovaný přípravek určený k přímemu použití na odstraňování vodního kamene a močových a hořečnatých úsad - rzi z toaletních mís,pisoárů,bidetů,baterií,umývadel,sifonů atd.
Dezinfekční přísada zajišťuje potlačení výskytu bakterií.

NEBEZPEČÍ
H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Bezpečnostní pokyny:
Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a
pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte
kůži vodou [nebo osprchujte].

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa.

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy.