Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

CLEAMEN 320 DEO 1,5 kg/1 tablety do pisoáru

«
CLEAMEN 320 DEO 1,5 kg/1 tablety do pisoáru
kód zboží: 01100062
EAN: 8594011504579
DPH: 21%
bez DPH: 253,00
s DPH: 307,00
dostupnost: méně než 5 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ bal.
-
CLEAMEN 320 Deo tablety do pisoáru Čistící a deodorační přípravek určený pro vkládání do pisoárů. Tablety zabraňují tvorbě usazenin, vodního a močového kamene a slouží k provonění prostor toalet. Tablety uvolňují příjemnou intenzivní vůni, která neutralizuje nepříjemný zápach močoviny. NEBEZPEČÍ H318: Způsobuje vážné poškození očí. H315: Dráždí kůži. H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Bezpečnostní pokyny: Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.  UFI 5160-70U5-Q00T-4WY0