Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

CLEAMEN 322 12ks tablety do pisoáru + sítko

«
CLEAMEN 322 12ks tablety do pisoáru + sítko
kód zboží: 30352500006
EAN: 8594011507457
DPH: 21%
bez DPH: 403,00
s DPH: 488,00
dostupnost: skladem 5 - 20 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ bal.
-
CLEAMEN 322 12ks tablety do pisoáru + sítko Tablety do pisoáru s enzymatickou náplní eliminující zápach a prodlouženou životností. Předností je vysoká biologická aktivita založena na přítomnosti nepatogenních mikroorganismů. Tyto se po zavlhčení aktivují a produkují enzymy, které mobilizují jejich metabolismus k likvidaci nečistot, úsad a špíny, čímž zároveň brání vzniku zápachu. NEBEZPEČÍ H318: Způsobuje vážné poškození očí. H315: Dráždí kůži. H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci. H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Bezpečnostní pokyny: Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte mýdlem a velkým množstvím vody. Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy  UFI 5360-R0HK-100A-S8J2