Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

CLEAMEN 520 dezinfekční čistící prostředek 5l na mytí ploch

«
CLEAMEN 520 dezinfekční čistící prostředek 5l na mytí ploch
Prodej ukončen
CLEAMEN 520 dezi PPM Koncentrovaný dezinfekční a čistící prostředek určený k ředění s vysokou mycí schopností pro vlhký úklid, čištění a dezinfekci nádobi, ploch a předmětů v potravinářství, stravovacích provozech, zdravotnictví včetně dezinfekce zdravotnických přístrojů, instrumentária a zařízení a pro dezinfekci při činnostech epidemiologicky závažných (úklid a dezinfekce provozoven kosmetiky, pedikúra, manikúra, kadeřnictví, holičství, masérské a rekondiční služby, solária). Přípravek neobsahuje aldolové sloučeniny a je zvláště vhodný pro dezinfekci ploch a zařízení v potravinářském průmyslu se zvýšeným rizikem výskytu plísní a kvasinek. Spektrum účinku: Baktericidní: bakterie G+ a G- včetně TBC. Fungicidní: většina mikroskopických hub. Výhody použití: přípravek má spolehlivé dezinfekční účinky a velmi dobré čistící vlastnosti. Příjemná vůně kryje dezinfekční pachy. NEBEZPEČÍ H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Bezpečnostní pokyny: Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte mlhu / páry / aerosoly. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy. Prostředek obsahuje následující účinné biocidní látky (g/100g směsi): didecyl-(dimethyl)-amonium chlorid (EC: 230-525-2): 8,5g peroxid vodíku (EC: 231-765-0): 3,0g chlorhexidin diglukonát (EC: 242-354-0): 0,5g  Rozhodnutie v SR: bio/873/D/05/2/CCHLP UFI JQ60-90CC-500S-ENMH