Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

CLEAMEN 640 nepěnivý alkalický chlorový čistič 11 kg

«
CLEAMEN 640 nepěnivý alkalický chlorový čistič 11 kg
kód zboží: 00305000105
EAN: 8594011506771
DPH: 21%
bez DPH: 580,00
s DPH: 705,00
dostupnost: skladem 1 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
CLEAMEN 640 nepěnivý alkalický chlorový čistič 11 kg

Tekutý nepěnivý alkalický čistící prostředek, který obsahuje chlor.

Přípravek s antikorozní přísadou.

Je určený pro denní použití v různých oblastech průmyslu, především k okruhovému čištění způsobem CIP nebo COP.

Velmi dobře odstraňuje zbytky bílkovin a živočišných tuků a aktivně zabraňuje tvorbě mléčného kamene.

Obsahuje inhibitory koroze hliníku.

Prostředek je možné použít v průmyslových potravinářských provozech, v malých výrobních provozovnách,

v zemědělství nebo při odstraňování organických nečistot z různých ploch, například při strojním čištění podlah ve výrobních prostorech.

pH koncentrátu: 14

Prostředek se může používat na povrchy z nerezové oceli, železa, keramiky a umělých hmot odolných alkáliím. Může se používat i na povrchy z hliníku.

Prostředek obsahuje následující účinné látky (g / 100 g směsi):

Chlornan sodný, obsah aktivního chlóru (EC: 231-668-3): 1,5 g

Pozor! Nepoužívejte společně s jinými přípravky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

„Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.“

NEBEZPEČÍ
H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Bezpečnostní pokyny:
Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. Používejte ochranné rukavice/ochranné
brýle/obličejový štít.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a
pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte
kůži vodou [nebo osprchujte].

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa.

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Odstraňte obsah/nádobu v souladu s národními předpisy