Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

Dezinfekční prostředek na ruce Well done ULTRA FINE 5l

«
VÝBORNÁ CENADOPORUČUJEME
Dezinfekční prostředek na ruce Well done ULTRA FINE 5l
kód zboží: 00000001136
EAN: 5998466119907
DPH: 21%
bez DPH: 485,00
s DPH: 590,00
dostupnost: více než 100 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
Ultra Fine tekutý dezinfekční prostředek na ruce 5 l

skvělá dezinfekce na ruce vhodná pro suchou i mokrou cestu mytí rukou. Ničí až 99,9% bakterií, vhodný i jako ochrana před viry.
Nepostradatelný pomocník tam, kde je potřeba rychlá dezinfekce rukou.
Eliminuje 99,9% bakterií. Je to prostředek s kombinovaným účinkem, čistí a dezinfikuje ruce v jednom.
Je vhodný pro použití v domácnosti a na pracovišti (potravinářství, kuchyně, pohostinství). Antibakteriální spektrum: baktericid, fungicid, virucid

Balení 5L

Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

H315 Dráždí kůži.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Všeobecně: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

Prevence: P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Reakce: P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P501 Odstraňte obsah/obal Podle místních předpisů.

upozornění: Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.