Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

DOMESTOS 24h čistič WC 750ml/20 ATLANTIC FRESH

«
DOMESTOS 24h čistič WC 750ml/20 ATLANTIC FRESH
kód zboží: 63505
EAN: 8717163286975
DPH: 21%
bez DPH: 41,00
s DPH: 50,00
dostupnost: více než 20 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
DOMESTOS 24h čistič WC 750ml/20 Atlantic fresh Domestos 24 H tekutý čisticí a dezinfekční prostředek je určený k čištění a desinfekci silně znečištěných míst a zejména tam, kde se mohou vyskytovat bakterie nebo plísně. Domestos je možné používat v celé domácnosti, a to jak v neředěném stavu, tak ředěný s vodou. Ředěný tekutý Domestos 24 H je možné použít na podlahy, kachličky, umyvadla, pracovní i jiné větší plochy v domácnosti a také pro bělení prádla. Vhodný je i pro čištění a dezinfekci úklidových pomůcek. Neředěný tekutý Domestos 24 H je ideální na čištění toalety, odtoku vany a kuchyňského dřezu. Díky novému "hustějšímu" složení přilne Domestos 24 H lépe k povrchu toaletní mísy a omezuje tak množení bakterií i po spláchnutí. Při každodenním používání chrání Domestos 24 H celý den před bakteriemi uvolněnými z toalety do ovzduší a zároveň bojuje proti mikrobům v domácnosti. Zabíjí všechny známé druhy bakterií. Standardní věty o nebezpečnosti: H290 Může být korozivní pro kovy. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle/obličejový štít. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P234 Uchovávejte pouze v původním balení. P305 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: P351 Několik minut opatrně oplachujte vodou. P338 Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P361 Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. P303 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): P353 Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. P301 PŘI POŽITÍ: P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P330 Vypláchněte ústa. P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P391 Uniklý produkt seberte. EUH206 Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Nebezpečné složky: chlornan sodný, roztok, obsah aktivního chloru 95% koko-alkyl(dimethyl)aminoxidy hydroxid sodný