Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

Dr.DEVIL BiCOLOR WC 5Ball 1kus x 35g/14 POLAR AQUA

«
Dr.DEVIL BiCOLOR WC 5Ball   1kus x 35g/14 POLAR AQUA
kód zboží: 30351500040
EAN: 8595025829726
DPH: 21%
bez DPH: 29,00
s DPH: 36,00
dostupnost: více než 20 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
Dr.DEVIL BiCOLOR WC 5Ball 1kus x 35g/14 POLAR AQUA -voní, čistí a preventivně působí proti usazování vodního kamene.

Standardní věty o nebezpečnosti H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P501 Odstraňte zcela vyprázdněný obal v místě sběru recyklovatelného/komunálního odpadu.