Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

Dr.DEVIL BiCOLOR WC 5Ball závěs do WC 3kusy x 35g/12 POLAR AQUA

«
Dr.DEVIL BiCOLOR WC 5Ball závěs do WC 3kusy x 35g/12 POLAR AQUA
kód zboží: 30351500041
EAN: 8595025830401
DPH: 21%
bez DPH: 69,00
s DPH: 84,00
dostupnost: skladem 1 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
Dr.DEVIL BiCOLOR WC 5Ball závěs do WC 3kusy x 35g/12 POLAR AQUA

- WC křišťálové květy voní.čistí a preventivně působí proti usazování vodního kamene

Standardní věty o nebezpečnosti
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P501 Odstraňte zcela vyprázdněný obal v místě sběru recyklovatelného/komunálního
odpadu.