Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

Finish Quantum Ultimate Plus Regular tablety do myčky 45 ks lemon

«
Finish Quantum Ultimate Plus Regular tablety do myčky 45 ks lemon
kód zboží: 30151000109
EAN: 5908252010998
DPH: 21%
bez DPH: 221,00
s DPH: 268,00
dostupnost: méně než 5 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-

Tablety do myček Finish Ultimate Plus All in 1 Lemon, 45 ks 

Kapsle Finish Ultimate Plus All in 1 pro naprostou čistotu a diamantový lesk vždy hned napoprvé. 

Jedná se o vůbec první kapsli s technologií CYCLESYNC™, která uvolňuje tu správnou složku ve správný čas.

Pokročilé složení si poradí i s odolnými skvrnami bez nutnosti předmývat a přináší 4 akce v průběhu celého mycího cyklu. 

Kapsle chrání a pečují o skleněné nádobí a příbory a udržují jejich lesk s každým mytím. 

Zabudované složky soli a leštidla jsou efektivní ve vodě do tvrdosti 26°e (21°dh). Pokud žijete v oblasti s extrémně tvrdou vodou, můžete vylepšit výkon vaší myčky přidáním Finish soli. Chraňte kvalitu tablet Quantum Max a po každém použití uzavřete balení. Bezpečnostní upozornění GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky Signální slovo: Varování Obsah nebezpečných látek Obsahuje subtilisin. Může vyvolat alergickou reakci. H272 Může zesílit požár; oxidant. H302 Zdraví škodlivý při požití. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P264 Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.