Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

FLORE SANITA 5l dezinfekční sanitární čistič

«
FLORE SANITA 5l dezinfekční sanitární čistič
kód zboží: 00303500003
EAN: 8595011907384
DPH: 21%
bez DPH: 97,00
s DPH: 118,00
dostupnost: méně než 5 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
FLORE SANITA 5l je baktericidní, fungicidní, čisticí a bělící přípravek na plochy a povrchy.  Je určen na dezinfekci vody (bazény, studny) a na mytí a dezinfekci omyvatelných ploch a předmětů.  Používá se k dezinfekčním a sanitárním účelům v domácnosti, zdravotnictví, zemědělství a potravinářství.  Je vhodný  k dezinfekci sanitárních zařízení, zařízení hromadného stravování, plováren, lázní, kadeřnických  a holičských provozoven a podobně.  Spolehlivě likviduje bakterie, řasy a mikroskopické houby.    

Doporučené dávkování je závislé na příslušné aplikaci přípravku. 1. Dezinfekce podlah, povrchů, kuchyňského a hygienického náčiní a zařízení a sanitární keramiky Slouží k čištění a dezinfekci podlah, nábytku, kuchyňského a hygienického náčiní. Použijte roztok z 1 litru FLORE SANITA a 9 litrů vody. Silné znečištění nejprve mechanicky odstraňte. Hračky, předměty a plochy, které přichází do styku s potravinami, opláchněte po 30 minutách pitnou vodou. Nesmí se používat na kovové a smaltované povrchy, předměty z barevných kovů a polyamidu, na tkaninu, kůži, dřevo a gumu. Nestálobarevné předměty se mohou odbarvovat. 2.  Likvidace plísní a bakterií na stěnách, dřevu obkládačkách apod. Používá se neředěný. Napadená místa se postříkají ze vzdálenosti 10 až 20 cm a po 15 až 20 minutách se ošetřené místo může omýt vodou nebo se přípravek nechá zaschnout. Plíseň se před postřikem neodstraňuje, aby nedošlo k rozptýlení nebezpečných výtrusů. Při silném napadení se postup několikrát opakuje. Nesmí se používat na kovy. Kovové předměty při zasažení ihned opláchnout vodou. 3.  Dezinfekce pitné vody ve studnách, samospádových vodovodech apod. Dávkujte na každých 1000 litrů  pitné vody 20 ml FLORE SANITA. Vodní hladinu skrápějte naředěným roztokem FLORE SANITA (například namíchat v kbelíku nebo jiné vhodné plastové nádobě). Po 30 minutách je voda dezinfikována a současně dochází k rozložení účinné látky. 4.  Dezinfekce a likvidace řas v bazénech FLORE SANITA lze použít jako celosezónní dezinfekční prostředek pro provoz bazénů ošetřovaných přípravky na bázi chlóru. Iniciační dávka: Jako první iniciační dávku do bazénu dávkujte 160 ml na 3 m3 vody. Dávku nejprve rozmíchejte v 9 litrech vody (například namíchejte v kbelíku nebo jiné vhodné plastové nádobě) a pak vlijte po částech do bazénu. Udržovací dávka: Pro běžnou dezinfekci a udržení správné koncentrace volného chlóru v bazénu dávkujte 80 ml FLORE SANITA na 3 m3 vody. Šoková dávka: Při výskytu řas, dlouhodobém horkém počasí nebo zvýšenému provozu. Dávkujte jednorázově 240 ml FLORE SANITA na 3 m3.  Všeobecně : P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Prevence : P234 Uchovávejte pouze v původním balení P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle/obličejový štít. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Reakce : P301 PŘI POŽITÍ: P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P330 Vypláchněte ústa. P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): P361 Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. P353 Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: P351 Několik minut opatrně oplachujte vodou. P338 Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. P391 Uniklý produkt seberte P501 Odstraňte obsah,obal