Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

FORTEN RAPID 5l viruscidní dezinfekce 5l 10502205

«
FORTEN RAPID 5l viruscidní dezinfekce 5l 10502205
kód zboží: 00305000118
EAN: 8586000286481
DPH: 21%
bez DPH: 1 215,00
s DPH: 1 475,00
dostupnost: 3 až 10 dnů
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
FORTEN RAPID 5l dezinfekce 5l 10502205

Tekutý dezinfekční prostředek s obsahem aldehydů na dezinfekci ploch a povrchů. Neobsahuje formaldehyd.

Spektrum účinku
baktericidní, fungicidní, virucidní, mykobaktericidní, sporicidní, MRSA - ABCTMV

Plošná dezinfekce
1% roztok (100ml/ 10l vody), expozice do zaschnutí, resp. 10 min.,

1,5% roztok (150ml/ 10l vody) , expozice do zaschnutí, resp. 5 min.

Malé plochy a předměty
1% roztok (100ml/ 10l vody), expozice do zaschnutí, resp. 10 min.,

1,5% roztok (150ml/ 10l vody), expozice do zaschnutí, resp. 5 min.

Dezinfekce v prostředí kontaminovaném mykobakteriemi
1,5% roztok (150ml/ 10l vody), expozice do zaschnutí, resp. 5 min.

Dezinfekce při MRSA
1,5% roztok (150 ml/ 10 l vody), expozice do zaschnutí, resp. 5 min.

Ředí se do vlažné vody.Ks na paletě 99
Signální slovo: NEBEZPEČÍ

Standardní věty o nebezpečnosti: Zdraví škodlivý po požití. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Toxický při vdechování. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Podezření na genetické poškození. Vysoce toxický pro vodní organismy. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Necítíte-li se dobře, volejte lékaře. Skladujte uzamčené Odstraňte obsah/obal v povoleném zařízení.

Jen pro profesionální použití

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.