Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

Krystal ECO čistič WC 750ml/17

«
Krystal ECO čistič WC 750ml/17
kód zboží: 00301000032
EAN: 8594011503473
DPH: 21%
bez DPH: 33,00
s DPH: 40,00
dostupnost: více než 20 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
Krystal ECO čistič WC 750ml

KRYSTAL WC cleaner je vysoce účinný čistič toalet a sanitárního keramického zařízení.
Svým složením je předurčen k čištění keramických povrchů zvláště tam, kde je tvrdá voda a zvýšený výskyt vodního kamene.
Pravidelnou aplikací tohoto produktu zcela zamezíte tvorbě nepříjemných barevných skvrn, jejichž základem je právě vodní kámen.
Pro parfemaci je použita vysoce stabilní, ovocná vůně.

NEBEZPEČÍ
H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Bezpečnostní pokyny:
Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a
pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte
kůži vodou [nebo osprchujte].
PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa.
NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy.