Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

Laguna Quatro tablety 1 kg 4v1

«
Laguna  Quatro tablety 1 kg 4v1
kód zboží: 01300001
EAN: 8595039305704
DPH: 21%
bez DPH: 280,00
s DPH: 339,00
dostupnost: méně než 5 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
Laguna Quatro tablety 4v1 Tablety určené k pravidelné dezinfekci bazénové vody s víceúčelovým užitím. Jedny z nejkvalitnějších tablet na trhu - doporučujeme Laguna Quatro (200g tableta) je víceúčelový přípravek určený k pravidelné dezinfekci bazénové vody, zabránění vzniku řas, odstranění nečistot pomocí flokulace a stabilizaci chloru Použití: - Přípravek (4v1) zajišťuje dezinfekci bazénové vody pomocí pomalu se uvolňujícího chloru, prevenci proti tvorbě řas, napomáhá odstranění mikroskopických nečistot pomocí flokulace a stabilizuje chlor. - Použitím této 200g tablety lze ošetřit vodu v bazénu o velikosti 30 m3 na 5–7 dní při běžných podmínkách. Návod k použití: - Před prvním použitím přípravku vždy upravte hodnotu pH na 6,8 - 7,6, proveďtepočáteční šokovou dezinfekci vody rychlorozpustným chlorovým přípravkem Laguna chlor šok neboLaguna modrý šíp. - Tablety dávkujte sběračem (skimmerem), plovákem nebo jiným dávkovačem přizapnutém filtračním zařízení. - Je nutné udržovat obsah aktivního chloru v rozmezí 0,3 - 0,8 mg/l a pH 6,8 - 7,6. - Obsah chloru a hodnotu pH kontrolujte 1x týdně pomocí testerů (Laguna tester 4v1 neboLaguna tester pH/chlor). Dávkování: - Dle teploty vody přidávejte každých 6 - 8 dnů 1 - 2 tablety (200 - 400 g) na 30 m3 (30 000litrů) vody, 1 tabletu při teplotě do 25 °C, 2 tablety nad 25 °C. NIKDY NEHÁZEJTE TABLETY PŘÍMO DO BAZÉNU! (přímý kontakt tablety s folií může způsobit její vybělení). Přípravek se přidává zásadně do vody a ne naopak! Vydatnost: - Při pravidelném provozu 1 tableta na 30 m3 vody každých 5–7 dní. „Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku“ Skladování: - V původních dokonale uzavřených obalech v suchu při normální teplotě, v dobře větraných prostorách, mimo hořlavých látek, zdrojů tepla a vznícení, odděleně od potravin, nápojů akrmiv. - Při rozkladu je nutno dopravit nádobu na velké prostranství a zaplavit velkým množstvím vody. Záruční doba: 24 měsíců ode dne výroby (viz číslo šarže) při dodržení skladovacích podmínek. Upozornění: Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Přípravek je silné okysličovadlo a je vysoce korozivní. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím přípravku. Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu apřipojené informace o přípravku. NEBEZPEČÍ! H272 Může zesílit požár; oxidant. H302 Zdraví škodlivý při požití. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P220 Uchovávejte odděleně od oděvů a jiných hořlavých materiálů. P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P501 Odstraňte obsah/obal na místě určeném obcí k odstraňování nebezpečných odpadů. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte lékaře. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P301+P330+P353 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P312 Necítíte-li se dobře, volejte lékaře. Doplňkové standardní věty o nebezpečnosti: EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami