Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

LARRIN Extra 500ml/12 proti plísni s rozprašovačem

«
LARRIN Extra 500ml/12 proti plísni s rozprašovačem
kód zboží: 00301000004
EAN: 8595000914669
DPH: 21%
bez DPH: 69,00
s DPH: 84,00
dostupnost: více než 20 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
LARRIN Extra 500ml/12 proti plísni s rozprašovačem

Larrin proti plísni EXTRA 500 ml - Je určen k odstraňování plísní a dezinfekci veškerých omyvatelných povrchů (plastové, laminátové, smaltové, keramické, skleněné apod.), které odolávají alkáliím.

Má bělící, fungicidní a dezinfekční účinek.

Používejte biocidní přípravky bezpečné.

Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
Varování - Nebezpečné látky: Chlornan sodný (CAS: 7681-52-9), Hydroxid sodný (CAS: 1310-73-2).

Způsobuje vážné podráždění očí H315 Dráždí kůži.

Vysoce toxický pro vodní organismy. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.
Pokyny pro bezpečné zacházení - Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.

Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. Při podráždění kůže:

Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Při požití: Necítíte-li se dobře, volejte Toxikologické informační středisko/ lékaře. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).