Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

Letní ostřikovač Softpack 2L Sheron

«
Letní ostřikovač Softpack 2L Sheron
kód zboží: 00309000080
EAN: 8594007964639
DPH: 21%
bez DPH: 38,00
s DPH: 46,00
dostupnost: 3 až 10 dnů
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
Letní ostřikovač Softpack 2L Sheron Aplikace Rain Off efektu pouhým používáním kapaliny. Kapalina je použitelná po většinu dní v roce jako přechodová kapalina mezi ročními obdobími, nezámrznost do - 5°C.

 

Pokyny pro bezpečné zacházení - prevence P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Pokyny pro bezpečné zacházení - reakce P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. Pokyny pro bezpečné zacházení - odstraňování P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními a národními předpisy.