Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

Letní směs do odstřikovačů 5L GLACIDET - parfém meloun PET

«
VÝBORNÁ CENADOPORUČUJEME
Letní směs do odstřikovačů 5L GLACIDET - parfém meloun PET
kód zboží: 00309000170
EAN: 9901074252344
DPH: 21%
bez DPH: 56,00
s DPH: 68,00
dostupnost: skladem 5 - 20 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+
-

Letní směs do ostřikovačů s vůní. Obsahuje povrchově aktivní látky, které zaručují snadné odstranění zbytků hmyzu a ostatních nečistot.

Jedinečný jemný parfém meloun, nepoškozuje světlomety, pryž ani lak karosérie, výroba Česká republika.

Návod k použití - kapalinu nalijte do nádržky ostřikovačů. 

Pro zachování čistícího účinku se již nedoporučuje ředit. 

Obsahuje <5% aniontové povrchově aktivní látky, parfém, konzervační činidla. 

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102  Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte bezpečnostní brýle s postranními štítky, nebo obličejový štít.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte  kontaktní  čočky,  jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry

H226 Hořlavá kapalina a páry

H302 Zdraví škodlivý při požití

H315 Dráždí kůži

H318 Způsobuje vážné poškození očí

H319 Způsobuje vážné podráždění očí

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobným účinkem