Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

Milit servošampon mytí průmyslových provozů,motorů a karoserií 5 kg

«
Milit servošampon mytí průmyslových provozů,motorů a karoserií  5 kg
Prodej ukončen
Milit servošampon mytí průmyslových provozů,motorů a karoserií 5kg Silný koncentrovaný sypký přípravek se používá pro strojní i ruční mytí šasi, motorů, karoserií motorových vozidel, plachet nákladních aut, čištění garážových prostor a dlažeb. Mycí roztok s aktivní pěnou účinně odstraňuje všechny provozní nečistoty a zbytky posypových solí. SERVOŠAMPON se úspěšně používá: - pro čištění sanitární techniky (dlaždic, keramiky, antikora) - všech druhů plastů - pro čištění technického a  pracovního textilu, koberců, vlny nebo podlah. - pro mytí v  potravinářských provozech, kuchyních - pro čištění ventilací, roštů a podobných zařízení Vodný roztok přípravku lze např. použít i pro odmaštění a vyčištění štětců po natírání barvou/lakem na bázi org. rozpouštědla. 

Použití: Přípravek rozpusťte ve vodě podle stupně znečištění a znečištěný povrch dokonale omyjte roztokem přípravku. Potom povrch důkladně opláchněte vodou. 

 

Standardní věty o nebezpečnosti H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. - Pokyny pro bezpečné zacházení P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.