Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

Milit servošampon mytí průmyslových provozů,motorů a karoserií 5 kg

«
Milit servošampon mytí průmyslových provozů,motorů a karoserií  5 kg
kód zboží: 00309000113
EAN: 8595207502003
DPH: 21%
bez DPH: 384,00
s DPH: 465,00
dostupnost: méně než 5 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
Milit servošampon mytí průmyslových provozů,motorů a karoserií 5kg

Silný koncentrovaný sypký přípravek se používá pro strojní i ruční mytí šasi, motorů, karoserií motorových vozidel, plachet nákladních aut, čištění garážových prostor a dlažeb.
Mycí roztok s aktivní pěnou účinně odstraňuje všechny provozní nečistoty a zbytky posypových solí.

SERVOŠAMPON se úspěšně používá:
- pro čištění sanitární techniky (dlaždic, keramiky, antikora)
- všech druhů plastů
- pro čištění technického a  pracovního textilu, koberců, vlny nebo podlah.
- pro mytí v  potravinářských provozech, kuchyních
- pro čištění ventilací, roštů a podobných zařízení
Vodný roztok přípravku lze např. použít i pro odmaštění a vyčištění štětců po natírání barvou/lakem na bázi org. rozpouštědla. 

Použití:
Přípravek rozpusťte ve vodě podle stupně znečištění a znečištěný povrch dokonale omyjte roztokem přípravku. Potom povrch důkladně opláchněte vodou. 

 

Standardní věty o nebezpečnosti
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
- Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.