Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

Odstraňovač hmyzu 500 ml Insect OFF s rozprašovačem Sheron

«
NOVINKA
Odstraňovač hmyzu 500 ml Insect OFF s rozprašovačem Sheron
kód zboží: 00309000081
EAN: 8594007966527
DPH: 21%
bez DPH: 53,00
s DPH: 65,00
dostupnost: skladem 5 - 20 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
Odstraňovač hmyzu 500ml Insect OFF s rozprašovačem Sheron Popis produktu Přípravek pro snadné odstranění zbytků hmyzu a ostatních nečistot z povrchu karosérií, plastových a chromových částí vozidel. aplikujte na znečištěná místa a nechte působit 1-2 minuty takto ošetřená místa setřete houbou, nebo hadrem a ostříkejte proudem vody, nebo vjeďte do mycí linky učinnost přípravku se znásobí dojde-li před oplachem k mechanickému narušení zaschlých nečistot Upozornění: výrobek nepoužívejte na místech s narušenou povrchovou úpravou (zvětralý lak, poškrábané polykarbonátové světlomety).

 

Standardní věty o nebezpečnosti H302 Zdraví škodlivý při požití. H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. Pokyny pro bezpečné zacházení Pokyny pro bezpečné zacházení - všeobecné P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Pokyny pro bezpečné zacházení - prevence P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Pokyny pro bezpečné zacházení - reakce P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Pokyny pro bezpečné zacházení - odstraňování P501 Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů. Označení pro nebezpečné složky: aminy, C12-14 alkyldimetyl, N-oxidy