Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

OXYKVART 5 kg dezinfekční prostředek-neposíláme zásilkovou službou !!!

«
OXYKVART 5 kg dezinfekční prostředek-neposíláme zásilkovou službou !!!
kód zboží: 00305000119
EAN: 8586000284135
DPH: 21%
bez DPH: 1 005,00
s DPH: 1 220,00
dostupnost: méně než 5 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
OXYKVART 5kg dezinfekční prostředek

Koncentrovaný tekutý dezinfekční prostředek využívající kombinovaného účinku aktivního kyslíku a KAS určený na dezinfekci ploch, neobsahuje chlor ani aldehydy.

Účinnost: baktericidní, fungicidní, virucidní, sporicidní a mykobaktericidní - ABCTMV

Dávkování: od 0,5% s expozicí 15 minut.

Ks na paletě 99
Signální slovo: NEBEZPEČÍ

Standardní věty o nebezpečnosti: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Necítíte-li se dobře, volejte lékaře. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal v povoleném zařízení.

Nebezpečné složky: < 5% amfoterní povrchově aktivní látky, 5 % - 15 % kationtové povrchově aktivní látky, Obsahuje hydrochinon. Může vyvolat alergickou reakci.

účinné látky: kvartérní amoniové sloučeniny, benzyl-C12-16-alkyldimethylamoniumchloridy 6g/100g, peroxid vodíku 10g/100g

Jen pro profesionální použití.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.