Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

PN Alio GSM Ultra gelb + enzym lemon 5l - prostředek na mytí nádobí

«
DOPORUČUJEME
PN Alio GSM Ultra gelb + enzym lemon 5l - prostředek na mytí nádobí
kód zboží: 30150500072
EAN: 9900348096004
DPH: 21%
bez DPH: 120,00
s DPH: 146,00
dostupnost: skladem 5 - 20 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ kanystr
-

PN Alio Ultra profesionální enzymatický prostředek na mytí nádobí 5 l 
se svěží vůní citrónů účinně odstraňuje mastnotu a nečistoty. Má dobrou mycí a odmašťovací schopnost a zanechává nádobí lesklé.
Vyrobené ve vysoké kvalitě pro německý trh. Super koncentrace účinných látek 15-30% .
(například originál JAR má 5-15% účinných látek)

PŘEDNOSTI  
extra hustý
svěží vůně citrusů
dokonalý lesk a čistota
vysoký podíl účinných látek a enzymů


POUŽITÍ
Použijte pár kapek prostředku na nádobí na houbičku nebo přímo na nádobí. Podle intenzity znečištěného nádobí přidejte více prostředku na nádobí. Po umytí nádobí opláchněte pitnou vodou.               

Bezpečnostní upozornění
Výstražný symbol nebezpečnosti:  GHS07                   

Signální slovo: VAROVÁNÍ         

Standardní věty o nebezpečnosti:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.     

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. 

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.       

P280 Používejte ochranné brýle.       

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte  vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout  snadno. Pokračujte ve vyplachování.       

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.