Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

PROFIMAX Jumbo cleaner 1l koncentrovaný prostředek k odstraňování silných nečistot

«
PROFIMAX Jumbo cleaner 1l koncentrovaný prostředek k odstraňování silných nečistot
kód zboží: 30200500002
EAN: 5907542741420
DPH: 21%
bez DPH: 147,00
s DPH: 178,00
dostupnost: skladem 5 - 20 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
PROFIMAX Jumbo cleaner 1l koncentrovaný prostředek k odstraňování silných nečistot
- vysoce alkalický prostředek k důkladnému odstaňování mastných nečistot od olejů,maziv,stop po gumě z pneumatik a obuvi,k čištění karosérií,automobilových plachet apod
- je určený k použití na voděodolné povrchy odolné na alkálie jako betonové podlahy,přírodní i umělý kámen,PVC,stěny,části strojů a motorů
- může být použit k ručnímu mytí,strojnímu i vysokotlakému mytí

Nebezpečné látky uváděné na obalu výrobku podle čl. 18 odst. 3b) nařízení (ES) č. 1272/2008:

2-aminoethanol
hydroxid draselný
alkoholy, C6-12, ethoxylované

Údaje o nebezpečnosti:

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
· Bezpečnostní pokyny:
P261 Zamezte vdechování par/aerosolů.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte
kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny
a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.