Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

PUREX K 10kg pro konvektomaty

«
PUREX K 10kg pro konvektomaty
kód zboží: 30151000115
DPH: 21%
bez DPH: 421,00
s DPH: 510,00
dostupnost: skladem 5 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-

PUREX K 10kg pro konvektomaty 

Purex K je alkalický prostředek určený pro mytí připálenin z konvektomatů, pečících trub a grilů. Je určen pro hotelové a podnikové kuchyně, kde zmenšuje nároky na fyzickou práci při údržbě pečících zařízení, konvektomatů a ostatního nerezového zařízení. Purex K zlepšuje jak hygienu tak vzhled těchto zařízení.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Způsobuje těžké poleptání a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Nevdechujte aerosoly. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.

Směs obsahuje: hydroxid sodný. Směs obsahuje: <5% anionaktivní tenzidy, d-Limonen.

Dráždí pokožku a sliznici. Působení na oči může vést k oslepnutí, nebo k trvalému poškození rohovky. Při požití může koncentrovaný přípravek vyvolat vážné poškození zažívacího traktu.