Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

Real 500g/8 čistič na odpady, kyselý

«
Real 500g/8 čistič na odpady, kyselý
Prodej ukončen
Real 500g/12 čistič na odpady, kyselý s parfémem Parfemovaný čistič odpadů na minerální typy usazenin. Výborně rozpouští nečistoty, vodní kámen a další minerální usazeniny. Použití: Je vhodný k čištění odpadů umyvadel, výlevek, van, WC a kuchyňských dřezů.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí 

H315 Dráždí kůži 

P305/351/338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování

P302/352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. 

P280 Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2. Pohotovostní telefon:+420 224 91 92 93 nebo +420 224 91 54 02, www.tis-cz.cz ----- P337/313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc