Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

Rozmrazovač oken 500 ml PET s rozprašovačem Sheron

«
Rozmrazovač oken  500 ml PET s rozprašovačem Sheron
kód zboží: 00309000104
EAN: 8594007963229
DPH: 21%
bez DPH: 61,00
s DPH: 74,00
dostupnost: více než 20 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
Odstraňuje námrazu ze skel. Preventivní nástřik zabraňuje zamrzání.

Standardní věty o nebezpečnosti  H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. 

Pokyny pro bezpečné zacházení Pokyny pro bezpečné zacházení - všeobecné P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Pokyny pro bezpečné zacházení - prevence P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Pokyny pro bezpečné zacházení - reakce P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte písek, oxid uhličitý nebo práškový hasicí přístroj. Pokyny pro bezpečné zacházení - skladování P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. P405 Skladujte uzamčené. Pokyny pro bezpečné zacházení - odstraňování P501 Odstraňte obsah/obal podle místních/regionálních/státních/mezinárodních předpisů.