Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

Rozmrazovač zámků Sheron 50 ml

«
Rozmrazovač zámků Sheron 50 ml
kód zboží: 00309000105
EAN: 8594007964028
DPH: 21%
bez DPH: 26,00
s DPH: 32,00
dostupnost: skladem 5 - 20 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
VLASTNOSTI PRODUKTU:

Rozmrazovač je určen k rozmrazení zatuhlých zámků dveří, střešních nosičů a palivových nádrží. Vytěsňuje vodu, vlhkost a zamezuje opětovnému zamrzání.

VÝHODY

Rozmrazovač díky obsahu silikonu současně zámek promaže

 

Standardní věty o nebezpečnosti 
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. 

Pokyny pro bezpečné zacházení
Pokyny pro bezpečné zacházení - všeobecné
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Pokyny pro bezpečné zacházení - prevence
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Pokyny pro bezpečné zacházení - reakce
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte písek, oxid uhličitý nebo práškový hasicí přístroj. Pokyny pro bezpečné zacházení - skladování
P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
P405 Skladujte uzamčené. Pokyny pro bezpečné zacházení - odstraňování
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních/regionálních/státních/mezinárodních předpisů.