Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

WC LARRIN PISSOIR DEO 900g = 35 kostek do pisoárů 4 druhy vůní

«
DOPORUČUJEME
WC LARRIN PISSOIR DEO 900g = 35 kostek do pisoárů  4 druhy vůní
kód zboží: 1987
EAN: 8595000913129
DPH: 21%
bez DPH: 229,00
s DPH: 278,00
dostupnost: skladem 5 - 20 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ bal.
-
WC LARRIN PISSOIR DEO 900g = 35 kostek do pisoárů 4 druhy vůní

Čistící a dezodorační přípravek pro sanitární zařízení, určený ke vkládání do pisoárů zejm. k užití v komunální hygieně.
Zabraňuje tvorbě usazenin a slouží k dezodoraci prostor WC.
 
Druhy - borovice,jahoda.oceán,citron

požadovaný druh dejte do poznámky v objednávce

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti
H315 Dráždí kůži
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné brýle/ochranné rukavice.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P313 Vyhledejte lékařskou pomoc.
305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,