Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

WC NET aktivátor septiků 288g (16 ksx18g)

«
WC NET aktivátor septiků  288g (16 ksx18g)
kód zboží: 30351000003
EAN: 8004050003501
DPH: 21%
bez DPH: 203,00
s DPH: 246,00
dostupnost: skladem 5 - 20 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
WC NET aktivátor septiků 16 kusů - jednoduché a ekonomické řešení v boji proti zápachu a usazeninám - díky svému novému koncentrovanému složení zvyšuje účinnost enzymů,které ještě lépe rozpouští tuhé složky odpadu,čímž zabraňuje tvorbě usazenin.Při použití jednou týdně odstraňuje zápach a snižuje náklady spojené s vyvážením septiku

ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy Opatření na ochranu osob: Používejte vhodnou ochranu dýchacích cest, ochranné rukavice a ochranný oděv. Noste osobní ochranné vybavení (viz oddíl 7 a 8). 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí Zamezte úniku výrobku zahrazením vrstvou zeminy nebo písku. Při vniknutí většího množství výrobku do vodního toku, kanalizace nebo zamoření půdy nebo vegetace informujte podle místních předpisů příslušné orgány. 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění Uniklý přípravek seberte, pokud je to možné, jinka nechte absorbovat pomocí vhodného materiálu,např. pískem.. Nasáklý sorbent uložte k následnému odstranění ve shodě s platnými místními předpisy (viz oddíl 13). Poté omyjte zasažené plochy a materiály vodou. 6.4 Odkaz na jiné oddíly Další relevantní informace viz oddíl 8 a 13 ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení Vyhněte se kontaktu s kůží a očima. Zabraňte vdechování par a mlhy. Noste osobní ochranné vybavení (viz oddíl 8). Při práci s výrobkem nejezte ani nepijte. 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí Uchovávejte na chladném a suchém místě. Zajistěte větrání. Neskladujte společně s potravinami, nápoji a krmivy. Neslučitelné látky: Žádné 7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití Aktivátor septiku