Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

WELL DONE odmašťovač za studena s rozprašovačem 750 ml/15

«
DOPORUČUJEME
WELL DONE odmašťovač za studena  s rozprašovačem 750 ml/15
kód zboží: 00008000371
EAN: 5998466114018
DPH: 21%
bez DPH: 69,00
s DPH: 84,00
dostupnost: více než 20 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
WELL DONE odmašťovač za studena s rozprašovačem 750 ml

Profesionální odmašťující prostředek za cenu běžného čističe, neporovnatelný účinností s běžnými prostředky na veškerou mastnotu, špínu a připáleniny. „Za studena“ znamená bez nutnosti zahřívání a proto snadno vyčistí varnou desku, digestoř, plechy, nádobí, sporáky, trouby, grily, fritézy a používá se i v profesionálním segmentu na čištění konvektomatů a zařízení. Použití od domácnosti až po těžký průmysl – odstraní běžnou špínu, použít lze na čištění zahradního nábytku, plastů, odstraní a odmašťuje znečištění od motorových olejů a mastnotu většiny látek.  Bezpečnostní upozornění: Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti: H290 Může být korozivní pro kovy H302 Zdraví škodlivý při požití. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: Všeobecně: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Prevence: P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Reakce: P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P501 Odst 

Vysoká účinnost,rychle působí při čištění sporáků,trub,grilů,fritéz,konvektomatů a silně znečištěného nerezového nádobí

Balení obsahuje 15 kusů