Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

Zimní směs -30°C Happy Car 1 lt PET

«
Zimní směs -30°C  Happy Car 1 lt PET
kód zboží: 00309000122
EAN: 8594007962079
DPH: 21%
bez DPH: 39,00
s DPH: 48,00
dostupnost: 3 až 10 dnů
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
Popis produktu

Nemrznoucí kapalina do ostřikovačů.
Prodlužuje životnost mechaniky stěračů a aktivně působí proti poškrábání skel.

Standardní věty o nebezpečnosti
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení
Pokyny pro bezpečné zacházení - všeobecné
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
Pokyny pro bezpečné zacházení - prevence
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. Pokyny pro bezpečné zacházení - reakce
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Pokyny pro bezpečné zacházení - odstraňování
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.