Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

Zimní směs -40°C Happy Car 3 lt PET

«
Zimní směs -40°C  Happy Car 3 lt PET
kód zboží: 00309000126
EAN: 8594007962208
DPH: 21%
bez DPH: 112,00
s DPH: 136,00
dostupnost: skladem 5 - 20 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
Popis produktu Nemrznoucí kapalina do ostřikovačů. Prodlužuje životnost mechaniky stěračů a aktivně působí proti poškrábání skel. Standardní věty o nebezpečnosti H226 Hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení Pokyny pro bezpečné zacházení - všeobecné P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Pokyny pro bezpečné zacházení - prevence P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. Pokyny pro bezpečné zacházení - reakce P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Pokyny pro bezpečné zacházení - odstraňování P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.