Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

5P 5l dezinfekční a mycí prostředek 10500702

«
5P 5l dezinfekční a mycí prostředek 10500702
kód zboží: 32293
EAN: 8586000280359
DPH: 21%
bez DPH: 304,00
s DPH: 368,00
dostupnost: skladem 1 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-

5P - tekutý čistící a desinfekční prostředek na bázi KAZ určený na čištění a desinfekci ploch. Neobsahuje aldehydy a chlor.

Kombinovaný čistící prostředek na strojní a ruční čištění všech druhů povrchů a omyvatelných ploch. Příjemně voní a obsahuje dezinfekční přísadu.

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

Standardní věty o nebezpečnosti:  Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. Odborné ošetření (viz doplňkové instrukce pro první pomoc na tomto štítku). Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Nebezpečné látky:  C12-15-alkylalkoholy, rozvětvené a lineární, ethoxylované (7 mólov EO), alkyl(C12-18) dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC (C12-18), bronopol (INN), Geraniol

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.