Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

Autošampon lesk a vosk 1000 ml Sheron

«
Autošampon lesk a vosk  1000 ml Sheron
kód zboží: 00309000110
EAN: 8594007965964
DPH: 21%
bez DPH: 112,00
s DPH: 136,00
dostupnost: skladem 5 - 20 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
Popis produktu

SHERON Autošampon lesk a vosk 1 l
Autošampón je vhodný jak pro ruční, tak i strojové mytí.
Příjemná svěží vůně eukalyptu.
Mimo vynikajících mycích schopností nabízí i voskovou ochranu a propůjčuje vysoký lesk.
Vhodný pro ruční i strojové mytí.
Doporučuje se mýt vůz mycí houbou.

 

Standardní věty o nebezpečnosti
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení Pokyny pro bezpečné zacházení - všeobecné
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokyny pro bezpečné zacházení - prevence
P280 Používejte ochranné brýle.
Pokyny pro bezpečné zacházení - reakce
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.
Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte lékaře. Pokyny pro bezpečné zacházení - odstraňování
P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu.