Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

BREF WC Brilliant Gel 3x42 g Spring Rain

«
BREF WC Brilliant Gel 3x42 g Spring Rain
kód zboží: 30351500072
EAN: 9000101508918
DPH: 21%
bez DPH: 80,00
s DPH: 97,00
dostupnost: 3 až 10 dnů
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
BREF WC Brilliant Gel 3x50 g Spring Rain

Inovace od značky Bref! Naše skvělé řešení pro vaši toaletu.
Bref Brilliant Gel se svým All in 1 složením se 4 funkcemi nejen čistí toaletu s každým spláchnutím a zabraňuje usazování nečistot, ale také poskytuje svěžest a zářivý lesk.
Až o 20 % více spláchnutí ve srovnání s Bref Power Aktiv.

Aplikace:
Odstraňte hliníkovou fólii a umístěte blok na okraj WC mísy tam, kde teče při splachování nejvíce vody.

Složení:> 30 % neiontové povrchově aktivní látky, < 5 % aniontové povrchově aktivní látky, Parfémy, Konzervační činidla (benzisothiazolinone, methylisothiazolinone).

Skladování: Uchovávejte při teplotě +5°C až +40°C. Spotřebujte nejlépe do 3 let od data výroby.


EUH208 Obsahuje 2-methylisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci. Alcohols, C9-11, ethoxylated, 8EO, Alkoholy, C12-14, ethoxylovaný, sírany, sodné soli.

EUH208 Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)