Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

CLEAMEN 100/200 generální denní 5l

«
CLEAMEN 100/200 generální denní 5l
kód zboží: 00305000019
EAN: 8594011504920
DPH: 21%
bez DPH: 785,00
s DPH: 950,00
dostupnost: skladem 5 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
CLEAMEN 100/200 generální, denní
Koncentrovaný prostředek určený k ředění pro odstranění ohmatků, šmouh a mastnot ze všech pevných nesavých ploch, jako jsou dveře, skleněné plochy, plastový nábytek, dýhovaný nábytek,kuchyňské linky, dřezy, sporáky, sklo-keramické desky, nerezové plochy, lednice, mikrovlnné trouby, veškeré druhy nesavých podlahových krytin (PVC, linoleum, guma, mramor, teraso, žula, keramická dlažba glazovaná - neglazovaná, lakované parkety, laminátové povrchy). Svěží parfém, který zanechává v místnosti příjemnou vůni.

Není vhodný na voskované a impregnované povrchy, vysoce lesklý kámen a dlažbu, umělý kámen a na leštění zrcadel.
Rozprašovač a ruční mytí mopem s vozíkem nebo vědrem. Na větší plochy doporučujeme tlakový rozprašovač. Další vhodné pomůcky jsou houbičky s bílým nebo červeným padem, mikrovlákna.

NEBEZPEČÍ
H226: Hořlavá kapalina a páry.
H318: Způsobuje vážné poškození očí.
H302: Zdraví škodlivý při požití.
H315: Dráždí kůži.
H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H336: Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Bezpečnostní pokyny:
Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými
zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a
pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa.
NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
Odstraňte obsah/nádobu v souladu s národními předpisy.