Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

CLEAMEN 261 72 kusů 720g/12 tablety na mytí restauračního skla

«
VÝPRODEJ
CLEAMEN 261 72 kusů 720g/12 tablety na mytí restauračního skla
kód zboží: 00305000065
EAN: 8594011504555
DPH: 21%
bez DPH: 309,00
s DPH: 374,00
dostupnost: skladem 5 - 20 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ bal.
-
CLEAMEN 261 72 kusů 720g/12 tablety na mytí restauračního skla - Spülboy Tablety jsou určeny pro mytí výčepního skla v myčkách a tlakových oplachovačích. Pro mytí v teplé vodě neodstraňujte plastový obal z tablety a vložte ji přímo do mycí lázně. Tableta se postupně rozpustí a uvolní účinné látky. Pro mytí ve studené vodě odstraňte plastový obal z tablety a vložte ji přímo do mycí lázně. Dodržujte pokyny výrobce myčky. Po umytí sklenic opláchněte pitnou vodou. Nepoužívat jiným způsobem a pro jiné aplikace, než je stanoveno v návodu. Přípravek je hygroskopický, před použitím nesmí přijít do styku s vlhkostí a s kapalinami. NEBEZPEČÍ H318: Způsobuje vážné poškození očí. H315: Dráždí kůži. H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Bezpečnostní pokyny: Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle / obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal v souladu s národními předpisy.