Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

CLEAMEN 510 dezi PP 1l/12 koncentrovaný dezinfekční prostředek

«
CLEAMEN 510 dezi PP 1l/12  koncentrovaný dezinfekční prostředek
Prodej ukončen
CLEAMEN 510 dezi PP 1 koncentrovaný dezinfekční prostředek Koncentrovaný dezinfekční prostředek určený k ředění, pro vlhkou aplikaci, k dezinfekci ploch a předmětů v potravinářství, stravovacích provozech, zdravotnictví a dalších činnostech epidemiologicky závažných (dezinfekce provozoven kosmetiky, pedikúra, manikúra, kadeřnictví, holičství, masérské a rekondiční služby, solária). Spektrum účinku: Baktericidní: bakterie G+ a G- včetně TBC Fungicidní: většina mikroskopických hub Virucidní: HBV, HIV, rotaviry. Výhody použití: přípravek má širokospektrou účinnost a použité dezinfekční složky nenarušují materiál dezinfikovaných ploch a nástrojů (nerezová ocel, plasty, laminované povrchy). Příjemná vůně kryje dezinfekční pachy. Běžná denní dezinfekce povrchů a předmětů ve zdravotnictví, potravinářství a činnostech epidemiologicky závažných: 0,25% roztok (dávkujte např. na 1 L ). Lze také použít rozprašovače a přímou aplikaci naředěného roztoku na povrch - doporučujeme používat speciální Cleamen mobil-set s mobilním rozprašovačem a lahví na opasku. Povrchy neutírejte do sucha, tenká vrstva vytváří účinný abiogenní mikrofilm. Prostředek obsahuje následující účinné biocidní látky (g/100g směsi):  kvartérní amoniové sloučeniny, benzyl-C12-16-alkyldimethyl chloridy (EC: 270-325-2): 9,8g propan-2-ol (EC: 200-661-7): 20,0g? NEBEZPEČÍ H226 Hořlavá kapalina a páry. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Bezpečnostní pokyny: Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy.